top of page
fjärill_röd.png

Workshops

Implementering av evidensbaserade metoder

Ulrica von Thiele Schwarz

Ibland är ny kunskap lätt att implementera. Den sprids automatiskt. Det räcker med att man hör talas om den så förändras vardagen, eller så räcker det med en inspirerande föreläsning eller en dags utbildning. Men oftast är det inte så enkelt. Det kostar både blod, svett och tårar. För att inte tala om pengar, och tiden som hade kunnat läggas på att träffa patienter istället. 

Det finns vetenskaplig kunskap om hur man effektivt implementerar ny kunskap och innovationer. Implementeringsvetenskap handlar om att studera hur man gör när man inför ny kunskap, metoder eller andra innovationer. Syftet med den här workshopen är att sätta ljuset på den här kunskapen och visa hur den kan användas i vardagen för att implementering av nya kunskap ska bli mer framgångsrikt.

Ulrica_von_Thiele_Schwarz.2.jpg

Ulrica von Thiele Schwarz är professor i psykologi och legitimerad psykolog med en bakgrund i företagshälsovården. Redan i början av sitt yrkesliv slogs hon av gapet mellan vad vi vet från forskning och vad vi gör i praktiken. Vad är det för poäng med all kunskapsgeneration om den ändå inte används i praktiken? Det har varit drivkraften bakom Ulricas forskning som bland annat handlar om hur man designar, implementerar och utvärderar förändringar och interventioner som sker på arbetsplatser. Hon har tillsammans med Henna Hasson skrivit boken ”Användbar Evidens - om följsamhet och anpassningar”, som handlar om användningen av evidensbaserade metoder i praktiken. 

Tillit och tortyrskador: Tillgänglig vård för flyktingar

Frida Johansson Metso

I olika delar av världen är olika symtomuttryck funktionella. Workshopen ger en möjlighet till fördjupning i transkulturell psykiatri och hur hälso- och sjukvård i Sverige kan göras migrant friendly.
 

Workshopen fokuserar också på en specifik aspekt kring flyktingpatienter: Tortyrskador. Vilket ansvar har vården gentemot torterade patienter, vilka psykiatriska och somatiska konsekvenser bör vi vara uppmärksamma på och hur dokumenterar vi tortyrskador?

Frida J Metso.jpg

Frida Johansson Metso är leg psykolog med fokus på traumareaktioner och PTSD på Transkulturellt Centrum, Stockholms läns kunskapscenter kring patienter med migrationsbakgrund. Hon arbetade tidigare kliniskt på Röda Korsets Center för torterade flyktingar och hennes bok ”När kriget är allt du minns” gavs ut 2018.

Hur göra forskning med en eller ett fåtal patienter?

Lars Klintwall

I beteendeanalytisk forskningsmetodik undersöks effekten av interventioner på ett litet antal deltagare, men med längre datainsamling. Den enskilde patienten är sin egen kontrollgrupp. Dessa små experiment är lätta att genomföra kliniskt, och är en passande forskningsmetod när terapeuter vill pröva en ny intervention eller har en liten patientgrupp. Denna metodik har använts för att utveckla enskilda interventionsmoduler som sedan har kombinerats till större paket, inom områden som autism, adhd, ångest, beteendemedicin, organisation, skola och sport. I denna workshop går vi igenom hur man formulerar beteendemått som gör datainsamling genomförbar, hur data presenteras, och vilka krav som finns på forskningsdesign för att resultaten ska kunna presenteras på konferenser eller publiceras. Målet är att lära sig de färdigheter som behövs för att göra en egen studie i den verksamhet du jobbar.

Lars_Klintwall.jpg

Lars Klintwall är leg psykolog, PhD, och jobbar som lektor på Stockholms Universitet.

Framtidens testning – möjligheter att använda tekniken för att göra kliniska test mer precisa, adaptiva och effektiva

Emma Sjöström

Modern teknik öppnar upp för helt nya möjligheter i klinisk psykologisk testning. Många kliniker och mottagningar har under de senaste åren gått över till fler digitala lösningar som ger tidseffektivare testningar med ökad reliabilitet och minskad risk för mänskliga felberäkningar. Innovativa tekniska lösningar gör det möjligt att skapa test som mäter kognitiva förmågor och psykologiska egenskaper på helt nya sätt. Test kan göras betydligt mer adaptiva så att de bättre mäter den specifika individens förmågor och fysiska företeelser. I den här workshopen får du följa med in i framtidens kliniska testning. Vi diskuterar möjligheter, visioner och utmaningar i digitaliseringen av test. Workshopen kommer också innehålla interaktiva moment.

Emma_Sjostrom2.jpg

Emma Sjöström är legitimerad psykolog med bakgrund inom primärvård och habilitering. Hon jobbar som produktspecialist på Pearson Assessment och hjälper andra psykologer i deras användning av kliniska psykologiska test.

Interpersonell psykoterapi

Karin Hammarstrand

Vi har länge vetat att goda, nära relationer är mycket viktiga för vår psykiska hälsa. Nyare forskning visar att tillfredställelsen i ens nära relationer rentav påverkar vår livslängd mer än till exempel fysisk träning, hälsosam kost, utbildningsnivå eller socioekonomiska faktorer.

 

Interpersonell Psykoterapi (IPT) är en relationsfokuserad psykologisk behandling som är specifikt framtagen för att behandla depression. Anpassningar har också gjorts till bulimi, PTSD, bipolärt syndrom, social fobi etc. IPT har god evidens genom ett stort antal RCT studier och har andra verkningsmekanismer än KBT. IPT fokuserar på att öka den interpersonella förmågan och på så sätt öka tillfredställelsen i de nära relationerna, vilket är skyddande för psykisk ohälsa och gör att symtom minskar.

Karin Hammarstrand.png

Karin Hammarstrand ger en översikt av IPT med fallexempel, demonstration och övning av centrala behandlingstekniker. Karin är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, och ackrediterad handledare i IPT. Hon utbildar och handleder i IPT genom Verksam Psykologi.

bottom of page