top of page

Psykologikonferens syfte är att vara en mötesplats mellan psykologisk vetenskap och praktik.

Sveriges Psykologförbunds vetenskapliga råds presidium vill därför bjuda in dig att skicka in abstract för muntliga presentationer och posterpresentationer.

Muntliga presentationer kommer att sättas samman i tematiska sessioner och varje presentatör har 15 minuter för sin presentation plus frågor.

Vi välkomnar bidrag från alla områden inom psykologin. Ditt abstract kommer att bli föremål för granskning av kollegor från det vetenskapliga rådet.

Deadline för att skicka in abstract är 2019-01-30.
 

Besked om godkännande skickas till författaren senast den 20 februari 2019, tillsammans med mer detaljerad information om presentationens utformning.
 

Abstract ska vara på engelska eller svenska, vara max 350 ord och innehålla:

  1. Kortfattad titel (högst 125 tecken inkl. mellanslag) som tydligt anger innehållet.

  2. Författare/s fullständiga namn, lärosäte och institution.

  3. Bakgrund inkl. teoretiska ramar, studiens syfte och forskningsfrågor.

  4. Metod: Design, deltagare, procedur och analyser.

  5. Resultat: En sammanfattning av resultaten.

  6. Diskussion: Slutsats samt betydelse av resultaten.

 

Du får gärna ange om du föredrar poster eller muntlig presentation. Ett accepterat abstract innebär inte något ekonomiskt stöd. Presenterande författare måste registrera sig senast den 31 februari 2019. Instruktioner för registrering för presentatörer kommer att bifogas godkännandet.  Avgiften för presentatörer är 2500 kr/dag plus moms fram till 28 februari.

Vänligen skicka in ditt abstract till post@psykologforbundet.se

 

Konferensen sker på Clarion Hotel Stockholm.
Om du har några frågor kontaktar du oss på
post@psykologforbundet.se

Skicka in ditt abstract

fjäril_utanbakrund.png
bottom of page